ریاضی چهارم پنجم وششم دبستان بام ایران
استان چهارمحال وبختیاری
 
 


منبع ریاضی ششم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
منبع ریاضی ششم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :دانلود علوم چهارم

فایل اول

 فایل دوم
 فایل سوم
فایل چهارم
 فایل پنجم
فایل ششم

دانلود هدیه های چهارم

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

فایل چهارم

آموزگار  گرامی

بدون تردید،نظرات و تجربیات ارزشمند شما درباره كتاب های درسی مهم‌ترین منبع برای بازنگری كتابهای درسی است.

لذا در صورت تمایل پرسش‌نامه های نظر سنجی كتاب های هدیه های آسمان و علوم‌تجربی پایة چهارم ابتدایی
 
(اجرای آزمایشی) را
تكمیل و به پست الكترونیكی
aut.solution@gmail.com
ارسال نمایید.
دفتر تألیف كتاب‌های درسی دورة ابتدایی و متوسطه نظرینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :دانلود علوم چهارم

فایل اول

 فایل دوم
 فایل سوم
فایل چهارم
 فایل پنجم
فایل ششم

دانلود هدیه های چهارم

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

فایل چهارم

آموزگار  گرامی

بدون تردید،نظرات و تجربیات ارزشمند شما درباره كتاب های درسی مهم‌ترین منبع برای بازنگری كتابهای درسی است.

لذا در صورت تمایل پرسش‌نامه های نظر سنجی كتاب های هدیه های آسمان و علوم‌تجربی پایة چهارم ابتدایی
 
(اجرای آزمایشی) را
تكمیل و به پست الكترونیكی
aut.solution@gmail.com
ارسال نمایید.
دفتر تألیف كتاب‌های درسی دورة ابتدایی و متوسطه نظرینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/23 :: نویسنده : BAHRAMI

img/daneshnameh_up/7/76/are.jpg
مرکز دایره محاطی محل برخورد
عمود منصف های اضلاع مثلث است
.

با دانستن خصوصیات بعضی از خطوط مانند ارتفاع یا عمود منصف و یا میانه میتوانیم به نتایج جالبی در مورد دست پیدا کنیم. برخی از این نتایج را بیان میکنیم:
اگر بر سه ضلع مثلث خطوطی را عمود میکنیم به طوریکه این خطوط اضلاع را نصف نمایند.(در واقع عمود منصف اضلاع را رسم میکنیم)در این صورت محل برخورد این سه خط، مرکز دایره ای خواهد بود که مثلث را احاطه میکند . به این دایره، دایره محاطی گویند.این دایره طوری رسم میشود که از سه راس مثلث عبور کند.
طبق قضیه فیثاغورث اگر مرکز دایره محاطی روی یکی از اضلاع قرار گیرد آنگاه زاویه مقابل آن ضلع قائم خواهد بود.به عبارتی دیگر مثلث ما قائم الزاویه خواهد بود. اگر مرکز دایره درون مثلث باشد ،مثلث ما یک مثلث حاده خواهد بود و اگر بیرون مثلث باشد، مثلث از نوع منفرجه خواهد بود.
ارتفاع مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث عبور کرده و بر ضلع مقابل آن راس عمود میشود.ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود است را قاعده مثلث گویند.طول ارتفاع ، فاصله بین راس و قاعده نظیر ارتفاع است.اگر سه ارتفاع مثلث را رسم کنیم این سه ارتفاع همدیگر را در داخل مثلث قطع میکنند مگر در حالتی که مثلث ،منفرجه باشد.

img/daneshnameh_up/3/3c/NIM2.jpg
محل برخورد نیمسازهای مثلث
مرکز دایره محیطی است.


نیمساز یک زاویه از مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث گذشته و آن زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند.
اگر نیمسازهای سه زاویه مثلث را رسم کنیم این خطوط در نقطه ای درون مثلث همدیگر را قطع خواهند کرد.این نقطه مرکز دایره محیطی مثلث خواهد بود.این دایره درون مثلث قرار دارد به طوریکه اضلاع مثلث، خطوطی مماس بر دایره هستند.

میانه یک مثلث خط راستی است که از راس مثلث گذشته و ضلع مقابل آن را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند. سه میانه مثلث یکدیگر را در نقطه ای به نام مرکز مثلث قطع میکنند البته این نقطه مرکز ثقل مثلث نیز میباشدهمچنین این نقطه هر میانه مثلث را به نسبت 1 به 2 تقسیم میکند به طوریکه فاصله میان راس مثلث تا این نقطه دو برابر فاصله این نقطه تا نقطه میانی ضلع مقابل راس است.

روابط بین ضلع ها

در مثلث مجموع هر دو ضلع، بزرگتر از ضلع سوم است. در مثلث هر ضلع، بزرگتر از تفاضل بین دو ضلع دیگر است.

روابط بین زوایا

 • مجموع زاویه های داخلی مثلث 180 درجه است.
 • مجموع زاویه های خارجی مثلث 360 درجه است.
 • هر زاویه خارجی برابر مجموع دو زاویه داخلی مجاور آن است.

روابط بین ضلع ها و زوایا

 • در مثلث زاویه مقابل به ضلع بزرگتر از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر بزرگتر است. ضلع مقابل به زاویه بزرگتر از ضلع مقابل به زاویه کوچکتر بزرگتر است. زوایای مقابل به اضلاع برابر برابرند و برعکس. هر مثلث متساوی الساقین متقارین است. عمود از رأس به قاعده مثلث متساوی الساقین قاعده و زاویه رأس آن را نصف می کند. زوایای قاعده مثلث متساوی الستقین برابرند.
 • در مثلث قائم الزاویه زوایای حاده متمم اند. در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، زوایای قاعده 45 درجه اند.
 • در مثلث متساوی الاضلاع تمام زوایای داخلی برابرند، هر یک 60 درجه است.
 • مثلثهای متساوی الاضلاع سه محور تقارن دارند.
 • اگر یکی از زوایای مثلث قائم الزاویه ای 30 درجه باشد، ضلع مقابه به آن نصف وتر است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/23 :: نویسنده : BAHRAMI

ازراس آ دایره ای به شعاع دلخواه رسم می‌شود تا دو ضلع این زاویه  را قطع کند (مانند پویا نمایی زیر).

سپس از نقطه های برخورد دایره به ضلع‌ها، دایره‌هایی همسان به شعاعی (بزرگتر یا مساوی اندازه‌ی فاصله‌ی M تا خط c) رسم می‌شود تا یکدیگر را حداقل در یک نقطه قطع کنند.

سپس خطی  ازنقطه  یا نقطه‌های برخورد دو دایره، به رأس A کشیده می‌شود.

رسم نیمساز یک زاویه

چرایی: پاره خط MB و MC را رسم می‌کنیم که دو مثلث AMB و AMC بوجود می‌آیند. AB و AC دو شعاع دایره هستند، پس با هم برابرند؛ و چون دایره‌های رسم شده در دو ضلعِ رأس A، همسان هستند MB=MC (شعاع دو دایره)؛ و AM=AM (ضلع مشترک)؛ پس دو مثلث AMC و AMB از رابطه‌ی ض‌ض‌ض همنهشت هستند، در نتیجه زاویه A_1=A_2. پس خط d نیمساز زاویه A است.

نیمساز-چرایی.jpg
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/23 :: نویسنده : BAHRAMI

img/daneshnameh_up/7/76/are.jpg
مرکز دایره محاطی محل برخورد
عمود منصف های اضلاع مثلث است
.

با دانستن خصوصیات بعضی از خطوط مانند ارتفاع یا عمود منصف و یا میانه میتوانیم به نتایج جالبی در مورد دست پیدا کنیم. برخی از این نتایج را بیان میکنیم:
اگر بر سه ضلع مثلث خطوطی را عمود میکنیم به طوریکه این خطوط اضلاع را نصف نمایند.(در واقع عمود منصف اضلاع را رسم میکنیم)در این صورت محل برخورد این سه خط، مرکز دایره ای خواهد بود که مثلث را احاطه میکند . به این دایره، دایره محاطی گویند.این دایره طوری رسم میشود که از سه راس مثلث عبور کند.
طبق قضیه فیثاغورث اگر مرکز دایره محاطی روی یکی از اضلاع قرار گیرد آنگاه زاویه مقابل آن ضلع قائم خواهد بود.به عبارتی دیگر مثلث ما قائم الزاویه خواهد بود. اگر مرکز دایره درون مثلث باشد ،مثلث ما یک مثلث حاده خواهد بود و اگر بیرون مثلث باشد، مثلث از نوع منفرجه خواهد بود.
ارتفاع مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث عبور کرده و بر ضلع مقابل آن راس عمود میشود.ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود است را قاعده مثلث گویند.طول ارتفاع ، فاصله بین راس و قاعده نظیر ارتفاع است.اگر سه ارتفاع مثلث را رسم کنیم این سه ارتفاع همدیگر را در داخل مثلث قطع میکنند مگر در حالتی که مثلث ،منفرجه باشد.

img/daneshnameh_up/3/3c/NIM2.jpg
محل برخورد نیمسازهای مثلث
مرکز دایره محیطی است.


نیمساز یک زاویه از مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث گذشته و آن زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند.
اگر نیمسازهای سه زاویه مثلث را رسم کنیم این خطوط در نقطه ای درون مثلث همدیگر را قطع خواهند کرد.این نقطه مرکز دایره محیطی مثلث خواهد بود.این دایره درون مثلث قرار دارد به طوریکه اضلاع مثلث، خطوطی مماس بر دایره هستند.

میانه یک مثلث خط راستی است که از راس مثلث گذشته و ضلع مقابل آن را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند. سه میانه مثلث یکدیگر را در نقطه ای به نام مرکز مثلث قطع میکنند البته این نقطه مرکز ثقل مثلث نیز میباشدهمچنین این نقطه هر میانه مثلث را به نسبت 1 به 2 تقسیم میکند به طوریکه فاصله میان راس مثلث تا این نقطه دو برابر فاصله این نقطه تا نقطه میانی ضلع مقابل راس است.

روابط بین ضلع ها

در مثلث مجموع هر دو ضلع، بزرگتر از ضلع سوم است. در مثلث هر ضلع، بزرگتر از تفاضل بین دو ضلع دیگر است.

روابط بین زوایا

 • مجموع زاویه های داخلی مثلث 180 درجه است.
 • مجموع زاویه های خارجی مثلث 360 درجه است.
 • هر زاویه خارجی برابر مجموع دو زاویه داخلی مجاور آن است.

روابط بین ضلع ها و زوایا

 • در مثلث زاویه مقابل به ضلع بزرگتر از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر بزرگتر است. ضلع مقابل به زاویه بزرگتر از ضلع مقابل به زاویه کوچکتر بزرگتر است. زوایای مقابل به اضلاع برابر برابرند و برعکس. هر مثلث متساوی الساقین متقارین است. عمود از رأس به قاعده مثلث متساوی الساقین قاعده و زاویه رأس آن را نصف می کند. زوایای قاعده مثلث متساوی الستقین برابرند.
 • در مثلث قائم الزاویه زوایای حاده متمم اند. در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، زوایای قاعده 45 درجه اند.
 • در مثلث متساوی الاضلاع تمام زوایای داخلی برابرند، هر یک 60 درجه است.
 • مثلثهای متساوی الاضلاع سه محور تقارن دارند.
 • اگر یکی از زوایای مثلث قائم الزاویه ای 30 درجه باشد، ضلع مقابه به آن نصف وتر است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/23 :: نویسنده : BAHRAMI

ازراس آ دایره ای به شعاع دلخواه رسم می‌شود تا دو ضلع این زاویه  را قطع کند (مانند پویا نمایی زیر).

سپس از نقطه های برخورد دایره به ضلع‌ها، دایره‌هایی همسان به شعاعی (بزرگتر یا مساوی اندازه‌ی فاصله‌ی M تا خط c) رسم می‌شود تا یکدیگر را حداقل در یک نقطه قطع کنند.

سپس خطی  ازنقطه  یا نقطه‌های برخورد دو دایره، به رأس A کشیده می‌شود.

رسم نیمساز یک زاویه

چرایی: پاره خط MB و MC را رسم می‌کنیم که دو مثلث AMB و AMC بوجود می‌آیند. AB و AC دو شعاع دایره هستند، پس با هم برابرند؛ و چون دایره‌های رسم شده در دو ضلعِ رأس A، همسان هستند MB=MC (شعاع دو دایره)؛ و AM=AM (ضلع مشترک)؛ پس دو مثلث AMC و AMB از رابطه‌ی ض‌ض‌ض همنهشت هستند، در نتیجه زاویه A_1=A_2. پس خط d نیمساز زاویه A است.

نیمساز-چرایی.jpg
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :انسانهای اولیه 
 د
انلود انیمیشن انسان های اولیه
 


دانلود انیمیشن تمدّن های باستان

تمدنهای باستان


مهاجرت آریائیها و مادها

هخامنشیان

طاهریان و صفاریان و سامانیان

سامانیان دانلود  ....

ساسانیان 

با تشکر از سایت آموزش ابتدایی نوین و گلهای چهارم 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :انسانهای اولیه 
 د
انلود انیمیشن انسان های اولیه
 


دانلود انیمیشن تمدّن های باستان

تمدنهای باستان


مهاجرت آریائیها و مادها

هخامنشیان

طاهریان و صفاریان و سامانیان

سامانیان دانلود  ....

ساسانیان 

با تشکر از سایت آموزش ابتدایی نوین و گلهای چهارم 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود کنید

آموزش ضرب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود کنید

آموزش ضرب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


وزیر آموزش وپرورش :

بازنگری در طرح های آموزش وپرورش یک ضرورت است.


طرح ها پس از یک دوره اجرا باید موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد

تا بتوانیم با ظرفیت بهتری آن ها را اجرایی کنیم.


                                                         
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بنا به درخواست گروهی از همکاران محترم اهداف در این پست قرار گرفت.

همچنین پیش نویس راهنمای مطالعات اجتماعی چهارم

اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس

پایه های اول، دوم، سوم، چهارم و ششم ابتدایی

باکلیک بر اهداف مورد نظر دانلود کنید.

اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه ششم


اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه پنجم

اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه چهارم

 اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه سوم

 اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه دوم

اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه اول

دروس فارسی، مطالعات اجتماعی، ریاضی و تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی
 بدلیل متناسب سازی با تغییرات كتاب درسی متعافبا اعلام می شود
.

پیش نویس راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی

دانلود(فصل1 تا 4)(05/07/93)

دانلود (فصل5 تا 7)(07/07/93)

دانلود (درس 9 و 10)(30/07/93)

دانلود (درس 11 ، 12 ، 13 و 14) (05/08/93)

دانلود (درس 15 و 16)(14/08/93)

دانلود (درس 17 ، 18 و 19)(24/08/93)

دانلود (درس 20 ، 21  و 22)(24/08/93)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


وزیر آموزش وپرورش :

بازنگری در طرح های آموزش وپرورش یک ضرورت است.


طرح ها پس از یک دوره اجرا باید موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد

تا بتوانیم با ظرفیت بهتری آن ها را اجرایی کنیم.


                                                         
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بنا به درخواست گروهی از همکاران محترم اهداف در این پست قرار گرفت.

همچنین پیش نویس راهنمای مطالعات اجتماعی چهارم

اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس

پایه های اول، دوم، سوم، چهارم و ششم ابتدایی

باکلیک بر اهداف مورد نظر دانلود کنید.

اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه ششم


اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه پنجم

اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه چهارم

 اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه سوم

 اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه دوم

اهداف، نشانه های تحقیق و سطوح عملكرد دروس پایه اول

دروس فارسی، مطالعات اجتماعی، ریاضی و تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی
 بدلیل متناسب سازی با تغییرات كتاب درسی متعافبا اعلام می شود
.

پیش نویس راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی

دانلود(فصل1 تا 4)(05/07/93)

دانلود (فصل5 تا 7)(07/07/93)

دانلود (درس 9 و 10)(30/07/93)

دانلود (درس 11 ، 12 ، 13 و 14) (05/08/93)

دانلود (درس 15 و 16)(14/08/93)

دانلود (درس 17 ، 18 و 19)(24/08/93)

دانلود (درس 20 ، 21  و 22)(24/08/93)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


زنگ علوم ودانش آموزان پایه چهارم


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


هفته وحدت بهترین فرصت برای همبستگی جهان اسلام است.

میلاد پیامبر اسلام(ص) و هفته وحدت مبارک باد!

امروز  به پیشنهاد آقای رییسی معلم محترم پایه چهارم و به مناسبت

میلاد پیامبر اعظم وهفته وحدت

دانش آموزان دو کلاس در مسابقه فوتبال شرکت کردند. در این فضای شاد ومفرح

آقایان ربیعی مدیر مدرسه ، علیخانی معاون مدرسه زمانی معلم پایه ششم  ،

پیکری معلم پایه اول  ،رئیسی وبهرامی معلمان پایه چهارم

دانش آموزان پایه اول وششم تماشاگر بازی ومشوق بچه ها بودند.

آقای کرمی مربی ورزش نیز داوری این مسابقه شورانگیز را بر عهده داشتند .

در پایان بازی دانش آموزان با شادی وخوشحالی وصف ناپذیری  دست  یکدیگر

را به رسم دوستی وهمبستگی  فشردند و عکس یادگاری گرفتند .

نتیجه مسابقه دو بر یک به نفع دوکلاس


 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


زنگ علوم ودانش آموزان پایه چهارم


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


هفته وحدت بهترین فرصت برای همبستگی جهان اسلام است.

میلاد پیامبر اسلام(ص) و هفته وحدت مبارک باد!

امروز  به پیشنهاد آقای رییسی معلم محترم پایه چهارم و به مناسبت

میلاد پیامبر اعظم وهفته وحدت

دانش آموزان دو کلاس در مسابقه فوتبال شرکت کردند. در این فضای شاد ومفرح

آقایان ربیعی مدیر مدرسه ، علیخانی معاون مدرسه زمانی معلم پایه ششم  ،

پیکری معلم پایه اول  ،رئیسی وبهرامی معلمان پایه چهارم

دانش آموزان پایه اول وششم تماشاگر بازی ومشوق بچه ها بودند.

آقای کرمی مربی ورزش نیز داوری این مسابقه شورانگیز را بر عهده داشتند .

در پایان بازی دانش آموزان با شادی وخوشحالی وصف ناپذیری  دست  یکدیگر

را به رسم دوستی وهمبستگی  فشردند و عکس یادگاری گرفتند .

نتیجه مسابقه دو بر یک به نفع دوکلاس


 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/15 :: نویسنده : BAHRAMI
انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛

بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/15 :: نویسنده : BAHRAMI
انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛

بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نحوه ی نوشتن درس آزاد را از لینک زیر دانلود کنید

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/14 :: نویسنده : BAHRAMI


                  

در شکل بالا چه تعداد مثلث قابل شمارش هستند؟
 
 
 سطح دشواری تست هوش: متوسط
 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ


کسی که بتواند بذر یک ایده ی زیبا را در ذهن دیگری بارور کند خدمتی بزرگ به جهان کرده است که از خدمت تمام منتقدان هم بیشتر است .


در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌‌سازیم
كه در آن همواره اوّل صبح
به زبانی ساده
مهر تدریس كنند؛
و بگویند خدا
خالق زیبایی
و سراینده‌ی عشق
آفریننده‌ی ماست؛
مهربانی است كه ما را به نكویی
دانایی
زیبایی
و به خود می خواند؛
جنّتی دارد :
نزدیک ، زیبا و بزرگ؛
دوزخی دارد - به گمانم -
كوچک و بعید؛
در پی سودا نیست
كه ببخشد ما را
و بفهماندمان ؛
ترس ما بیرون از دایره‌ی رحمت اوست.
در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم
كه خرد را با عشق
عقل را با احساس
ریاضی را با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس كنند؛
لای انگشت كسی
قلمی نگذارند
و نخوانند كسی را حیوان
و نگویند كسی را كودن
و معلّم هر روز روح را حاضر غایب كند؛
و به جز ایمانش
هیچ كس چیزی را نباید حفظ كند؛
مغزها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس‌هایی بدهند
كه به جای مغز
دل‌ها را تسخیر كند؛
از كتاب تاریخ
جنگ را بردارند؛
در كلاس انشا
هر كسی حرف دلش را بزند؛
غیر ممكن را از خاطره‌ها محو كنند
تا كسی بعد ازین
باز همواره نگوید : " هرگز "
و به آسانی همرنگ جماعت نشود.
زنگ نقّاشی تكرار شود
رنگ را در پاییز تعلیم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قلّه ی كوه
و عبادت را در خدمت خلق
كار را در كندو
و طبیعت را در جنگل سبز ؛
مشق شب این باشد
كه شبی چندین بار
همه تكرار كنیم :
« عدل
آزادی
قانون
شادی » ؛
امتحانی بشود كه بسنجد ما را
تا بفهمد كه چقدر
عاشق و آگه و آدم شده‌ایم .
در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم
كه در آن آخر وقت
به زبانی ساده شعر تدریس كنند
و بگویند كه تا فردا صبح
خالق عشق نگــهدار شما !
زنده یاد مهندس مجتبی کاشانی (سالک)

مدیر وبلاگ : BAHRAMI
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
معلم بلاگ
فال حافظ

معلم لینک

کد هدایت به بالا


                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو