تبلیغات
ریاضی چهارم پنجم وششم دبستان بام ایران - مطالب دی 1393
 
ریاضی چهارم پنجم وششم دبستان بام ایران
استان چهارمحال وبختیاری
 
 


منبع ریاضی ششم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :دانلود علوم چهارم

فایل اول

 فایل دوم
 فایل سوم
فایل چهارم
 فایل پنجم
فایل ششم

دانلود هدیه های چهارم

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

فایل چهارم

آموزگار  گرامی

بدون تردید،نظرات و تجربیات ارزشمند شما درباره كتاب های درسی مهم‌ترین منبع برای بازنگری كتابهای درسی است.

لذا در صورت تمایل پرسش‌نامه های نظر سنجی كتاب های هدیه های آسمان و علوم‌تجربی پایة چهارم ابتدایی
 
(اجرای آزمایشی) را
تكمیل و به پست الكترونیكی
aut.solution@gmail.com
ارسال نمایید.
دفتر تألیف كتاب‌های درسی دورة ابتدایی و متوسطه نظرینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/23 :: نویسنده : BAHRAMI

img/daneshnameh_up/7/76/are.jpg
مرکز دایره محاطی محل برخورد
عمود منصف های اضلاع مثلث است
.

با دانستن خصوصیات بعضی از خطوط مانند ارتفاع یا عمود منصف و یا میانه میتوانیم به نتایج جالبی در مورد دست پیدا کنیم. برخی از این نتایج را بیان میکنیم:
اگر بر سه ضلع مثلث خطوطی را عمود میکنیم به طوریکه این خطوط اضلاع را نصف نمایند.(در واقع عمود منصف اضلاع را رسم میکنیم)در این صورت محل برخورد این سه خط، مرکز دایره ای خواهد بود که مثلث را احاطه میکند . به این دایره، دایره محاطی گویند.این دایره طوری رسم میشود که از سه راس مثلث عبور کند.
طبق قضیه فیثاغورث اگر مرکز دایره محاطی روی یکی از اضلاع قرار گیرد آنگاه زاویه مقابل آن ضلع قائم خواهد بود.به عبارتی دیگر مثلث ما قائم الزاویه خواهد بود. اگر مرکز دایره درون مثلث باشد ،مثلث ما یک مثلث حاده خواهد بود و اگر بیرون مثلث باشد، مثلث از نوع منفرجه خواهد بود.
ارتفاع مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث عبور کرده و بر ضلع مقابل آن راس عمود میشود.ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود است را قاعده مثلث گویند.طول ارتفاع ، فاصله بین راس و قاعده نظیر ارتفاع است.اگر سه ارتفاع مثلث را رسم کنیم این سه ارتفاع همدیگر را در داخل مثلث قطع میکنند مگر در حالتی که مثلث ،منفرجه باشد.

img/daneshnameh_up/3/3c/NIM2.jpg
محل برخورد نیمسازهای مثلث
مرکز دایره محیطی است.


نیمساز یک زاویه از مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث گذشته و آن زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند.
اگر نیمسازهای سه زاویه مثلث را رسم کنیم این خطوط در نقطه ای درون مثلث همدیگر را قطع خواهند کرد.این نقطه مرکز دایره محیطی مثلث خواهد بود.این دایره درون مثلث قرار دارد به طوریکه اضلاع مثلث، خطوطی مماس بر دایره هستند.

میانه یک مثلث خط راستی است که از راس مثلث گذشته و ضلع مقابل آن را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند. سه میانه مثلث یکدیگر را در نقطه ای به نام مرکز مثلث قطع میکنند البته این نقطه مرکز ثقل مثلث نیز میباشدهمچنین این نقطه هر میانه مثلث را به نسبت 1 به 2 تقسیم میکند به طوریکه فاصله میان راس مثلث تا این نقطه دو برابر فاصله این نقطه تا نقطه میانی ضلع مقابل راس است.

روابط بین ضلع ها

در مثلث مجموع هر دو ضلع، بزرگتر از ضلع سوم است. در مثلث هر ضلع، بزرگتر از تفاضل بین دو ضلع دیگر است.

روابط بین زوایا

  • مجموع زاویه های داخلی مثلث 180 درجه است.
  • مجموع زاویه های خارجی مثلث 360 درجه است.
  • هر زاویه خارجی برابر مجموع دو زاویه داخلی مجاور آن است.

روابط بین ضلع ها و زوایا

  • در مثلث زاویه مقابل به ضلع بزرگتر از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر بزرگتر است. ضلع مقابل به زاویه بزرگتر از ضلع مقابل به زاویه کوچکتر بزرگتر است. زوایای مقابل به اضلاع برابر برابرند و برعکس. هر مثلث متساوی الساقین متقارین است. عمود از رأس به قاعده مثلث متساوی الساقین قاعده و زاویه رأس آن را نصف می کند. زوایای قاعده مثلث متساوی الستقین برابرند.
  • در مثلث قائم الزاویه زوایای حاده متمم اند. در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، زوایای قاعده 45 درجه اند.
  • در مثلث متساوی الاضلاع تمام زوایای داخلی برابرند، هر یک 60 درجه است.
  • مثلثهای متساوی الاضلاع سه محور تقارن دارند.
  • اگر یکی از زوایای مثلث قائم الزاویه ای 30 درجه باشد، ضلع مقابه به آن نصف وتر است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1393/10/23 :: نویسنده : BAHRAMI

ازراس آ دایره ای به شعاع دلخواه رسم می‌شود تا دو ضلع این زاویه  را قطع کند (مانند پویا نمایی زیر).

سپس از نقطه های برخورد دایره به ضلع‌ها، دایره‌هایی همسان به شعاعی (بزرگتر یا مساوی اندازه‌ی فاصله‌ی M تا خط c) رسم می‌شود تا یکدیگر را حداقل در یک نقطه قطع کنند.

سپس خطی  ازنقطه  یا نقطه‌های برخورد دو دایره، به رأس A کشیده می‌شود.

رسم نیمساز یک زاویه

چرایی: پاره خط MB و MC را رسم می‌کنیم که دو مثلث AMB و AMC بوجود می‌آیند. AB و AC دو شعاع دایره هستند، پس با هم برابرند؛ و چون دایره‌های رسم شده در دو ضلعِ رأس A، همسان هستند MB=MC (شعاع دو دایره)؛ و AM=AM (ضلع مشترک)؛ پس دو مثلث AMC و AMB از رابطه‌ی ض‌ض‌ض همنهشت هستند، در نتیجه زاویه A_1=A_2. پس خط d نیمساز زاویه A است.

نیمساز-چرایی.jpg
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :