تبلیغات
ریاضی چهارم پنجم وششم دبستان بام ایران - آزمون تیمز (برگزاری آزمون تیمز در 5 مدرسه - بروجن )
 
ریاضی چهارم پنجم وششم دبستان بام ایران
استان چهارمحال وبختیاری
 
 

پیشینه وتاریخچه حضورایران درانجمن ( IEA ) :( انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)

کشورجمهوری اسلامی ایران به منظور ارزیابی وبهبود آموزشی خودازسال 1370 رسما همکاری خودرا بااین انجمن آغاز کرد وتاکنون درچهارمطالعه (( تیمز )) درفاصله سالهای1995و1999و2003و2007 و2011شرکت کرده است وقرار است که درمطالعه ی تیمز 2015 نیز شرکت نماید . ازآن جاکه مطالعه ی تیمز تصویر نسبتا جامع وواقعی از عملکرد نظامهای آموزشی کشورها را درقالب:          

- برنامه ی درسی  قصدشده 

 - برنامه ی درسی اجراشده

- برنامه ی درسی کسب شده در آموزش ریاضیات وعلوم پایه ی چهارم وهشتم رانشان  می دهد . فلذا بررسی تحلیل هریک از این مولفه ها می تواند سهم موثر درفرایند یاددهی- یادگیری دانش آموزان را درمراحل مختلف مشخص کرده وکشورها بتوانند صلاحیت ها وتواناییهای خودرا درابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهند .

تیمز( TIMSS) چیست ؟

تیمز TIMSS ( مطالعه بین المللی روند آموزش ریاضیات وعلوم ) روندپیشرفت ریاضیات وعلوم را درپایه چهارم ابتدائی وهشتم ارزیابی می کند .

تیمز یکی از پروژه های ( IEA ) است که با یک چرخه ی منظم چهارساله  اجرا می شود که ریاضیات وعلوم رادر سالهای 1995و1999و2003و2007 و20011 موردارزیابی قرارداده ودرحال برنامه ریزی برای اجرای این مطالعه درسال 2015 می باشد

تیمز همچنین برای تدارک چشم اندازها ی مقایسه ای درمورد روند پیشرفت درنظامهای آموزشی متفاوت شیوه های سازماندهی مدارس وفعالیتهای آموزشی یک آرایه غنی از اطلاعات پیشینه ای راجمع آوری می کند . تیمز به عنوان محوراصلی مطالعات منظم انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( IEA )راتشکیل می دهد  اطلاعات درمورد شیوه های آموزشی استفاده شده برای اجرای برنامه ی درسی

ازطریق پرسش نامه هایی که توسط معلمان ومدیران دانش آموزان ارزیابی شده تکمیل می شود وتوسط انجمن IEAمسئولیت، هدایت ومدیریت این پروژه ( تیمز ) به مرکز  بین المللی ISC درکالج بوستون ( دانشکده علوم تربیتی آمریکا) محول گردیده است . تدوین آزمون تیمز 20011 بامشارکت کشورهای شرکت کننده صورت گرفته  است .

چارچوب ارزیابی ریاضیات وعلوم پایه ی چهارم ابتدائی ارزیابی علوم تیمز 20011 دردو حوزه  سازماندهی شده بود . حوزه نخست  محتوائی  است که حیطه ها یاموضوعات مهم مورد ارزیابی درعلوم رامشخص می کند که شامل زیست شناسی فیزیک وزمین شناسی است . حوزه ی دوم ( شناختی ) است که حیطه ها یا فرایندهای تفکر موردارزیابی راتعیین می کند وشامل دانستن وبه کاربردن واستدلال می باشد  تیمز 2007 دارای آزمونی گسترده وموثر برای تائید چهارچوب ارزیابی آموزش علوم است . این آزمون شامل 174 سوال با امتیاز 194 امتیاز است . تقریبا نیمی از سوالات پاسخ ساز ونیمی دیگر بازهستند . ارزیابی ریاضیات تیمز نیز همچون علوم تیمز پیرامون دوحوزه سازماندهی می شود . حوزه نخست محتوائی  است که حیطه ها یا موضوعات مهم مورد ارزیابی درریاضیات را مشخص می کند . 

   سه حیطه محتوائی شامل اعداد اشکال هندسی  - اندازه گیری ونمایش داده ها  ( حدودا نیمی از آزمون بر بعد اعداد شامل جبر مقدماتی تاکید دارد ) است .ارزیابی آموزش ریاضیات پایه چهارم شامل179سوال با192امتیازمی باشد. حوزه دوم ( شناختی ) است که حیطه ها یافرایندها ی تفکر موردارزیابی رامشخص می کند وشامل دانستن وبه کار بردن واستدلال می باشد.

 آزمون جهانی تیمز (TIMSS) با مطالعه ی روند بین المللی آموزش و یادگیری ریاضی و علوم یکی از گشترده ترین پژوهش های بین المللی است که به وسیله ی انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) از سال 1955 میلادی هر چهار سال یک بار در سطح جهان به صورت هماهنگ انجام می شود.

پرسش های این آزمون ها به لحاظ شکل ظاهری و نیز به لحاظ شرح محتوایی از تنوع فراوانی برخوردار است . با توجه به دقت فرا وانی که در طراحی پرسش های این آزمون ها به وسیله ی صاحب نظران آموزش و ارزشیابی ریاضی و علوم در سطح جهان به عمل آمده است ، می توان این پرسش ها را الگوی مناسبی برای به وجودآوردن یک آزمون استاندارد به حساب آورد .

در آزمون جامع ریاضی و علوم پرسش هیا مربوط به هر پایه تحصیلی، از محتوای درسی کتاب های ریاضی و علوم همان پایه بر اساس الکوی آزمون بین المللی تیمز طراحی می شود.

طراحان پرسش های آزمون جامع ریاضی و علوم که از کارشناسان آموزش رایضی وعلوم تجربی و از مولفان کتاب های درسی هستند ، با پرهیز از تکرار پرسش های کلیشه ای و حافظه ای طرحی نو در طراحی پرسش هیا امتحانی در انداخته اند..

آزمون جام ریاضی و علوم در فرم طراحی پرسش ها، پردازش اطلاعات و رایه کارنامه ها و گزا رش های مربوط ، به صورت کلی شبیه آزمون تیمز بوده ولی در بسیاری موارد به خصوص شیوه های اجرایی کاملا مستقل و منحصر به فرد عمل می کند.


اهداف :

فرهنگ سازی در جهت به کارگیری شیوه های جدیدو بین المللی طراحی آزمون های علمی

ایجاد فضای صحیح شرکت در یک آزمون غیر رقابتی وخود آزمایی دانش آموزان با ملاک های استاندارد های جهانی

آشنانمودن دبیران ودانش آموزان با نمونه هایی از کاربست آموخته ها در موقعیت های جدید.

ارتقاء سطح دانش ، مهرات وتگرش دانش اموزان

محتوای علمی آزمون:

در دوره ی راهنمایی برای هر پایه تحصیلی مجموعاً تعداد 60 سوال (30 سوال علوم+30سوال ریاضی ) و در دروه ی ابتدایی ، برای هر پایه 50 سوال ( 25 سوال علوم+ 25 سوال ریاضی) در آزمون وجود دارد که با توجه بامحتوای کتـاب درسی همان پایه و بر اسـاس الگوی رایج در آزمـون های بین المللی مشابه طراحی شده است.

در این آزمون در دوره ی راهنمایی مجموع 52 سوال و در دوره ی ابتـــدایی مجموع 42 سوال به صورت تست چهار گزینه ای و 8 سوال به صورت تشریحی (4 سوال علوم و 4 سوال ریاضی ) طراحی می شود .


معرفی سطوح پرسش های تیمیز جهت تحلیل

سطوح طبقه بندی پرسش ها:

هریک از پرسش های آزمون جامع ریاضی و علوم با توجه به شیوه ی طراحی و چگونگی مواجهه ی مخاطبان ، در یکی از سطوح زیر طبقه بندی می شوند . این سطوح با توجه به آخرین تغییرات در تیمز 2007 بناشده اند.


علوم

-بازیابی آموخته ها : این گروه ازسؤال ها دانستن تعریف ها ، واقعیت ها ، مفاهیم ، استفاده از ابزارها و مراحل یک رویداد و فرآیند را مورد پرسش قرار می دهد .

-به کاربستن آموخته ها : پاسخ به این پرسش ها نیازمند مقایسه و طبقه بندی ، استفاده از الگوها و مدل ها ، یافتن ارتباط بین مفاهیم و پدیده ها، تفسیر اطلاعات ، استفاده از فرمول ها و معادله ها بریا حل مسأله و توضیح پدید ها براساس قوانین و نظریه های ی علمی است .

ترکیب آموخته ها : پاسخ به این پرسش ها نیازمند تجزیه و تحلیل و حل مسأله، ترکیب کردن مفاهیم و موضوعها ، فرضیه سازی ، طراحی تحقیق و ارزشابی و قضاوت بر اساس شواهد و مدارک علمی است .


ریاضی

-دانستن : این گروه از پرسش هابر دانش پایه ریاضی ، روش های متداول ریاضی که در زندگی به کارمی رود و مفاهیمی که ارتباط بین واقعیت های ریاضی را مقدور می سازد تأکید دارد.

-به کاربستن : پاسخ به این پرسش ها نیازمند انتخاب راهبردی مناسب برای حل مسأله، نمایش اطلاعات و داده ها در قالب های مختلف ، الگویابی ، دنبال کردن دستو العمل مشخص برای حل مسأله های عادی و ... می باشد .

-استدلال : پاسخ به این پرسش ها نیازمند تجزیه و تحلیل ، تعمیم دادن ، ترکیب و تلفیق ایده هاو فرایند ها ، قضاوت وحلمساله هایی است که فراگیران کمتر باآن برخورد دارند.

لازم به یادآوری است پرسش های هر سطح می توانند درجه دشواری ساده تا مشکل رادر برگیرند


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


کسی که بتواند بذر یک ایده ی زیبا را در ذهن دیگری بارور کند خدمتی بزرگ به جهان کرده است که از خدمت تمام منتقدان هم بیشتر است .


در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌‌سازیم
كه در آن همواره اوّل صبح
به زبانی ساده
مهر تدریس كنند؛
و بگویند خدا
خالق زیبایی
و سراینده‌ی عشق
آفریننده‌ی ماست؛
مهربانی است كه ما را به نكویی
دانایی
زیبایی
و به خود می خواند؛
جنّتی دارد :
نزدیک ، زیبا و بزرگ؛
دوزخی دارد - به گمانم -
كوچک و بعید؛
در پی سودا نیست
كه ببخشد ما را
و بفهماندمان ؛
ترس ما بیرون از دایره‌ی رحمت اوست.
در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم
كه خرد را با عشق
عقل را با احساس
ریاضی را با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس كنند؛
لای انگشت كسی
قلمی نگذارند
و نخوانند كسی را حیوان
و نگویند كسی را كودن
و معلّم هر روز روح را حاضر غایب كند؛
و به جز ایمانش
هیچ كس چیزی را نباید حفظ كند؛
مغزها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس‌هایی بدهند
كه به جای مغز
دل‌ها را تسخیر كند؛
از كتاب تاریخ
جنگ را بردارند؛
در كلاس انشا
هر كسی حرف دلش را بزند؛
غیر ممكن را از خاطره‌ها محو كنند
تا كسی بعد ازین
باز همواره نگوید : " هرگز "
و به آسانی همرنگ جماعت نشود.
زنگ نقّاشی تكرار شود
رنگ را در پاییز تعلیم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قلّه ی كوه
و عبادت را در خدمت خلق
كار را در كندو
و طبیعت را در جنگل سبز ؛
مشق شب این باشد
كه شبی چندین بار
همه تكرار كنیم :
« عدل
آزادی
قانون
شادی » ؛
امتحانی بشود كه بسنجد ما را
تا بفهمد كه چقدر
عاشق و آگه و آدم شده‌ایم .
در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم
كه در آن آخر وقت
به زبانی ساده شعر تدریس كنند
و بگویند كه تا فردا صبح
خالق عشق نگــهدار شما !
زنده یاد مهندس مجتبی کاشانی (سالک)

مدیر وبلاگ : BAHRAMI
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
معلم بلاگ
فال حافظ

معلم لینک

کد هدایت به بالا